Warszawa, dnia 26.09.2013

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa warunki korzystania z serwisu internetowego o charakterze informacyjno-komercyjnym, należącego do spółki Cushman & Wakefield Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-078), pl. Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000039711, NIP: 526-10-10-862, kapitał zakładowy: 135 588 PLN, zwanej dalej "Spółką".
 2. Każdy użytkownik serwisu korzystający z jego zasobów ("Użytkownik") obowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu bez żadnych wyjątków.
 3. Co do zasady korzystanie z zasobów serwisu jest bezpłatne, jednakże część zasobów dostępna jest po rejestracji wymagającej wypełnienia i przesłania wymaganych danych rejestracyjnych.
 4. Korzystanie z części zasobów serwisu wymaga wcześniejszej rejestracji Użytkownika i podania wymaganych danych.
 5. Z uwagi na komercyjny charakter serwisu i zawartych w nim informacji, przeznaczony on jest wyłącznie dla użytkowników biznesowych, a ostateczna decyzja o rejestracji danego Użytkownika zawsze należy do swobodnego uznania Spółki, bez konieczności podawania przyczyn, co dotyczy również możliwości zawieszenia bądź usunięcia konta, jak i dowolnego ograniczenia dostępu do zasobów serwisu jego poszczególnych Użytkowników, w tym już zarejestrowanych.
 6. Użytkownik dokonujący rejestracji wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych w toku rejestracji danych osobowych, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wglądu i edycji swoich danych.
 8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do usunięcia konta z serwisu. Dane osobowe Użytkownika, którego konto zostało usunięte, zostają usunięte z bazy serwisu i nie są dalej przetwarzane.
 9. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników, które będą przetwarzane wyłącznie w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w związku z funkcjonalnościami serwisu oraz w celach kontaktowych, co oznacza, iż Spółka podczas realizacji usług może nawiązać kontakt telefoniczny lub mailowy z Użytkownikiem, w tym poprzez współpracujących partnerów gospodarczych, którzy uprawnieni będą do bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem.
 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do zasobów serwisu, w szczególności możliwe jest zawieszenie działalności serwisu w każdej chwili bez konieczności podawania przyczyn i jakichkolwiek komunikatów w tym zakresie.
 11. Strona internetowa serwisu została przetestowana pod względem poprawnego działania i wyświetlania w większości dostępnych obecnie na rynku przeglądarek internetowych, jednakże zaleca się używanie najnowszych wersji przeglądarek, gdyż w starszych wersjach mogą pojawiać się błędy w wyświetlaniu strony, jak i ze względów bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 12. Dane i materiały dostępne w serwisie mogą być chronione prawem autorskim i są udostępniane za zgodą podmiotów, którym te prawa przysługują. Korzystanie z zasobów serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do takich materiałów lub danych, a ich wykorzystywanie powinno odbywać się w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 13. Zawarte w serwisie dane i informacje nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego. Spółka dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie były rzetelne i jak najbardziej aktualne, jednakże nie oznacza to, iż dane te nie będą odbiegać od rzeczywistości, wobec czego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji biznesowych w oparciu o dane serwisu, Użytkownik powinien dokonać ich weryfikacji.
 14. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Użytkownika w związku z korzystaniem z zasobów serwisu i za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.
 15. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik będzie zobligowany do zaakceptowania jego nowej wersji przy pierwszej autoryzacji w serwisie po zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowego Regulaminu uniemożliwi dalsze korzystanie z zasobów serwisu wymagających rejestracji.
 16. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności serwisu i innych reklamacji, można składać reklamację poprzez formularz kontaktowy serwisu. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie krótszym niż 36 godzin w dni robocze w Polsce. Postępowanie reklamacyjne polega na udzieleniu przez Spółkę wyjaśnienia przesłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika odnoszącego się do zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie usługi świadczonej drogą elektroniczną, bądź telefonicznie, jeżeli taki kontakt będzie dostępny.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Oblicz łączne koszty wynajmu

Biorąc pod uwagę liczbę pracowników oraz aranżację stanowisk pracy

occupiermetrics.com