Privacy policy

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy dokument stanowi informację dla Użytkowników o naszej polityce prywatności w zakresie zbierania, przetwarzania, oraz ujawniania Danych Osobowych ("Dane Osobowe") które otrzymujemy od użytkowników https://www.remobile.pl (dalej: "Serwis Internetowy"). Użytkownicy Serwisu Internetowego zwani są w treści niniejszej Polityki "Użytkownikami". Jak wielu innych operatorów witryn internetowych, zbieramy informacje, które są nam udostępniane dobrowolnie dla celów utworzenia Konta Użytkownika, zapisu na newsletter lub przez pliki cookie.
  2. Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane odrębnie w niniejszej Polityce prywatności i cookies należy rozumieć tak jak wskazano w Regulaminie.
  3. Administratorem Danych Osobowych jest: Cushman & Wakefield Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem; Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039711, kapitał zakładowy: 135 588 zł, NIP: 5261010862, REGON: 010800514 (dalej: "Administrator").
  4. Dane Osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu Internetowego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.), w sposób i w celach określonych w Regulaminie i niniejszej Polityce prywatności i cookies.
  5. Podstawami prawnymi dla przetwarzania Danych Osobowych są:
   1. wyraźna zgoda Użytkownika (tj. artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO) - np. pozostawienie danych kontaktowych w celu otrzymywania raportów rynkowych, newsletterów i treści marketingowej od Administratora;
   2. niezbędność przetwarzania Danych Osobowych dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy na prośbę Użytkownika lub dla wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną bądź przedstawicielem strony (tj. artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO) - np. odpowiedź na zapytania Użytkowników;
   3. niezbędność przetwarzania Danych Osobowych dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO) - np. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby identyfikacji klienta lub wypełnienia obowiązków podatkowych;
   4. niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tj. artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO) - np. przechowywanie Danych Osobowych w celu ochrony przed roszczeniami.
  6. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest:
   1. podejmowanie czynności mających na celu zawarcie umowy o świadczenie Usług (Konto Użytkownika, zapis na Newsletter) pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem i jej wykonanie - podstawa prawna przetwarzania danych: artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. bieżąca komunikacja w sprawach związanych świadczeniem przez Administratora Usług (Konto Użytkownika, zapis na Newsletter) - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   3. rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartą Umową - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   4. przyjmowanie i obsługa innych niż reklamacje zgłoszeń i zapytań kierowanych do Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   5. przyjmowanie oświadczeń odstąpienia od zawartej umowy w przypadku Użytkowników będących Konsumentami, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   6. rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora: podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   7. jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego prawnie interesu realizowanego przez Administratora. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu Internetowego;
   8. monitorowanie sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Serwisu Internetowego, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   9. marketing bezpośredni (np. wysyłanie, za zgodą Użytkownika, raportów z rynku nieruchomości, newsletterów, ofert handlowych, informacji o promocjach, konkursach i innych wydarzeniach), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   10. prowadzenie analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   11. przechowywanie danych na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Usługodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes - podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  7. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
   1. partnerom i podwykonawcom Administratora zapewniającym mu wsparcie techniczne w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Serwisu Internetowego takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące obsługę techniczną Serwisu Internetowego, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, agencjom marketingowym, z którymi Administrator a zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
   2. podmiotom wspierającym realizację przez Administratora obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, takim jak: kancelarie prawne, z którymi Administrator zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  8. Dane Osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla przeprowadzania działań określonych w powyższym pkt 6 oraz 7 lat po ich zakończeniu (okres przedawnienia roszczeń), o ile odpowiednie przepisy prawa nie nałożą na Administratora obowiązku bądź udzielą prawa do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres. Dane Osobowe przechowywane dla celów wysyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do momentu, w którym Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie, zażąda zaprzestania bądź ograniczenia ich przetwarzania, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania lub zażąda ich przekazania, bądź do momentu likwidacji działalności spółki.
  9. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
   1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Serwisie - w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych obejmujących adres e-mail oraz imię i nazwisko Użytkownika i nazwę firmy. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta, a w konsekwencji zawarcie Umowy, ale Użytkownik nadal będzie mógł korzystać funkcjonalności Serwisu dostępnych bez konieczności rejestracji Konta;
   2. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą z Usługodawcą Umową na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Usługodawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie;
   3. pozostałych przypadków - jest dobrowolne.
  10. Usługodawca nie prowadzi operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających z Serwisu.
  11. Dane Osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Administrator przekazując Dane Osobowe do państwa trzeciego każdorazowo podejmie wszelkie środki, jakie są konieczne, aby zapewnić, że przekazanie jest zgodne z prawem o ochronie danych osobowych.
 2. Zmiana lub usunięcie danych
  1. Użytkownicy mają prawo:
   1. w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie wyraźnej zgody - cofnąć taką zgodę w każdym momencie (choć nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych sprzed wycofania zgody i na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych dokonywanego wedle innych podstaw prawnych niż zgody);
   2. sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych (w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
   3. zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych, sprostowania lub usunięcia swoich Danych Osobowych, oraz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych i ich przekazywania;
   4. wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  2. W celu skorzystania z praw Użytkownika należy skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres office@remobile.pl. Na wniosek Użytkownika Administrator przetworzy to żądanie w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości Użytkownika i poinformuje Użytkownika na temat aktywności Administratora w osobnej wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany w formularzu.
 3. Bezpieczeństwo i przechowywanie Danych Osobowych
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Danych Osobowych opracowane zostały procedury i rekomendacje, mające powstrzymać nieuprawniony dostęp do Danych Osobowych. Administrator nadzoruje ich działanie i stale zapewnia zgodność z przepisami prawa ochrony danych osobowych i aktami wykonawczymi. Wykorzystywany jest także bezpieczny protokół szyfrowania komunikacyjnego (SSL).
  2. Administrator działa zgodnie z ścisłymi procedurami bezpieczeństwa w celu zapewniania, że Dane Osobowe Użytkownika nie zostaną uszkodzone, zniszczone, bądź udostępnione osobie trzeciej bez zgody Użytkownika, a także w celu powstrzymywania nieuprawnionego dostępu. Urządzenia zbierające Dane Osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp fizyczny jest ograniczony. Używamy także bezpiecznych firewalli i innych środków w celu ograniczenia dostępu elektronicznego.
  3. Dostęp do wszystkich Danych Osobowych, które zbieramy bądź utrwalamy, jest ograniczony do biur Administratora. Jedynie pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonania konkretnych zadań, mają dostęp do Danych Osobowych Użytkownika.
 4. Stosowanie plików cookie
  1. Strona Internetowa używa plików cookie. Ustawienia pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je stworzył. Pliki cookie zezwalają na dostęp do informacji o stronach odwiedzanych wcześniej.
  2. Nasze pliki cookie nie identyfikują ani nie zawierają żadnych Danych Osobowych. Pliki cookie nie mogą odczytywać informacji z komputera Użytkownika ani nie wchodzą w interakcje z innymi plikami cookie na dysku twardym Użytkownika.
  3. Zebrane informacje są powiązane z adresem IP, typem używanej przeglądarki, językiem, typem systemu operacyjnego, dostawcą usług internetowych, czasem i datą, miejscem i informacjami wysłanymi witrynie poprzez formularz kontaktowy.
  4. Zebrane Dane Osobowe są wykorzystywane dla monitorowania użytkowania Strony Internetowej w celu polepszenia jej funkcjonowania, zapewnienia efektywniejszej i bezproblemowej nawigacji. Monitorujemy informacje na temat Użytkowników poprzez Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Stronie Internetowej. Użytkownicy mogą wycofać zgodę na bycie śledzonym przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez ściągnięcie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out dla przeglądarki internetowej Użytkownika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
  5. Na naszej Stronie Internetowej używamy następujących plików cookie:
   1. Pliki cookie "analityczne", zezwalające na pobieranie informacji na temat użytkowania Strony Internetowej.
   2. Pliki cookie "funkcjonalne", zezwalające na "zapamiętanie" ustawień wybranych przez Użytkownika i spersonalizowanie interfejsu Użytkownika, np. w kwestii języka bądź regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu witryny itp.
  6. Użytkownicy mogą odmówić stosowania plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce, jednakże może to ograniczyć pełną funkcjonalność Strony Internetowej.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki, które mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, możliwych zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych, oraz rozwoju Strony Internetowej i usług świadczonych przez Administratora. Administrator poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach w wyraźny i zrozumiały sposób.
  2. Na naszej Stronie Internetowej mogą pojawić się odnośniki do innych witryn. Takie witryny działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora Danych Osobowych. Te witryny mogą mieć własne polityki prywatności i zasady, z którymi polecamy się zapoznać.

Calculate total occupancy costs

taking into consideration head count and workplace strategy in over 160 markets

occupiermetrics.com